“โรคอัมพฤกษ์-อัมพาต ในสุนัขและแมว”

All about paralysis in dogs and cats for practitioners

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561

สถานที่ ห้องสนามหลวง โรงแรมไอบิส กรุงเทพฯ นานา สุขุมวิท 4

อ.น.สพ.ดร.นิรุตติ์ สุวรรณา

ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  1. Problem oriented approach to paresis and paralysis part I
  2. Problem oriented approach to paresis and paralysis part II
  3. Case discussion part I
  4. Case discussion part II
  5. Neuro exam form